CAP OBRA (H/D)

 • Lloc de treball: CAP OBRA (H/D)
 • Referència: 12872
 • Zona geogràfica: GIRONA / Girona
 • Codi postal: 17004
 • Divisió: Enginyeries i Tecnologies Industrials
 • Nivell: Especialista
 • Número de vacants: 1
 • Funcions a desenvolupar:
  AXXON Tech selecciona CAP OBRA per a empresa de serveis d'enginyeria civil, direcció i execució d'obra (pública i privada) i moviment de terres, ubicada a Girona centre.

  La seva MISSIO consisteix en planificar, coordinar i supervisar l'execució de les obres, seguint les directrius de la Direcció facultativa. Dur a terme el seguiment i totes les correcions necessàries per a garantir la qualitat de l'obra.

  FUNCIONS:
  Gestionar els recursos necessaris per l'execució de l'obra a partir de l'anàlisi del projecte, la
  contractació definida i les instruccions de la direcció facultativa.
  - Garantir la producció de l'obra i els requeriments d'acompliment/qualitat. Proposar solucions per
  resoldre problemes, reduir costos i aplicar mesures correctores si es produeixen desviacions.
  - Supervisar el replanteig de l'obra. Comprovar els plànols de les obres, efectuant mesuraments i realitzant croquis que reflecteixin la situació real en què es troba l'obra.
  - Organitzar la compra i recepció de material.
  - Planificar l'organització de l'obra. Liderar i coordinar els equips de treball.
  - Contractar i gestionar eficientment proveïdors, contractistes i subcontractistes. Analitzar i comparar ofertes, negociar l'adjudicació de contractes i el seu seguiment.
  - Controlar l'execució de l'obra en temps, cost i qualitat, segons les instruccions de la direcció facultativa.
  - Realitzar les certificacions mensuals o valoracions periòdiques a la obra.
  - Realitzar el seguiment del compliment del pla de seguretat i salut aprovat a l'obra.
  - Intermediar amb institucions i agents per l'obtenció de les autoritzacions administratives i inspeccions tècniques requerides per l'obra.
  - Redacció de les actes de les visites setmanals, reportatge fotogràfic i informes de seguiment de les obres.
  - Reportar al director d’obra i anàlisi de possibles canvis de projecte i alternatives de procediments constructius.
  - Comprovar que els mesuraments, materials i peces utilitzades són les correctes.

  S'OFEREIX contracte temporal inicial, amb possibilitats de continuïtat i desenvolupament professional, segons experiència i valors aportats.
 • Estudis / Titulació:  Graduado o Graduada en Ingeniería de la Edificación (No imprescindible) Graduado o Graduada en Ingeniería Industrial (No imprescindible) Graduado o Graduada en Tecnología de Ingeniería de Caminos (No imprescindible)
 • Experiència mínima: 12 mesos
  Experiència laboral mínima de 2 anys en empreses del sector de l'enginyeria o de la construcció.
 • Idiomes:  Anglès Comprensió | Inglés Comprensión (No imprescindible) Anglès Expressió | Inglés Expresión (No imprescindible) Castellà Comprensió | Castellano Comprensión (No imprescindible) Castellà Expressió | Castellano Expresión (No imprescindible) Català Comprensió | Catalán Comprensión (No imprescindible) Català Expressió | Catalán Expresión (No imprescindible)
 • Informàtica:  AutoCad (No imprescindible)
 • Requisits del lloc de treball:
  - Grau en Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Grau en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Grau en Arquitectura Tècnica o similar.
  - Experiència professional prèvia 3 anys en sector obra civil, desenvolupant tasques similars com a Cap d'Obra i/o Gestió de Projectes d'Obra Pública i Obra Civil.
  - Castellà/ Català nivell alt.
  - Anglès nivell mig- alt.

  Pensem en un perfil polivalent, amb bones capacitat de gestió i lideratge, capacitat comunicativa i de negociació, domini dels aspectes tècnics i econòmics de l'obra, compromís amb l'organització i una clara orientació al client, a la qualitat, al treball en equip, adaptació als canvis i tolerància a la pressió.
 • Tipus de jornada: Completa
 • Horari: Dll a dv. 40 hores setmanals
 • Salari:  A convenir
 • Axxon és una empresa de treball temporal i selecció de personal que treballa per connectar els candidats/es i empreses que veritablement encaixen. Generem connexions que acaben en relacions laborals valuoses per tal que tant tu com l'empresa seguiu creixent. Encaixes amb la descripció? No t'ho pensis més i passa a formar part de la comunitat d'Axxon Jobbers.
 •  
 • Oferta publicada per AXXON SELECTING ETT, S.L.
Inscriure'm a aquesta oferta